Gå till innehåll
Kvänums IF
Kvänums IF

Årsmöte 2021

Kvänums IF bjuder in till årsmöte.

OLTORP, Klubbstugan
Anmäl att du kommer till 18:45 så blir det lättare kvällsfika
Anmälan gör du på Kvänums IF´s Facebook sida, event:
LÄNK TILL EVENT Länk till annan webbplats.


Till dig som är aktiv i föreningen eller har barn som är aktiva.
Kom och lyssna samt delge dina tankar om den gångna säsongen. Avslutas med tävlingsprogram och plan för 2022:års tävlingssäsong.


Välkommen

Styrelsen
Kvänums IFKvällens Dagordning:

18:55 - 19:20
Vi börjar mötet med lättare kvällsfika

19:25 - ca 20:45
Dagordning, Årsmöte 2021 (20220317):

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 3. Info om var Mötet har utlysts: På Kvänums FB och Hemsida.
 4. Fastställande av föredragningslista, Dagordningen, har alla kollat hemsidan!?
 5. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 6. Revisorernas (Sjöström/Erkisson) berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 8. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
 9. Fastställande av verksamhetsplan (tävlingar & läger) samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner (förslag och idéer mottages gärna i övriga frågor om inget inkommit innan mötesdagen. Alltså, styrelsen anser att motionär är fritt fram tom. detta årsmöte äger rum).
 11. Val av
  a) föreningens ordförande till lika med firmatecknare för en tid av ett år.
  b) föreningens kassör till lika med firmatecknare för en tid av ett år
  c) föreningens sekreterare
  d) halva antalet (två stycken) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  e) en revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsen ledamöter delta
  f) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
  g) beslut om val av ombud till SCF-möten (och eventuellt andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud); 2020 var Styrelsens beslut att någon ur styrelsen skall utses inför dessa/liknande möten.
 12. Övriga frågor.
 13. Mötet avslutas :-)

Publicerad: 2022-09-14

Senast uppdaterad: 2022-12-27

Författare: Simon Tollstern

Kontakta oss

0512-92835
info@kvanumsif.nu